waarom niet?

Ik heb niets te verbergen, maar ook niets te vertellen.

In een vrij land hoort bewegingsvrijheid zonder permanent volgsysteem. Dit geldt zowel voor de off-line als de online wereld.

Hoe meer data, hoe meer ruis, hoe gevoeliger voor interpretatiefouten.

Ik kies voor communicatievrijheid en Privacy by Design.

Voor een transparante overheid, tegen transparante burgers.

Ik zit al op Facebook.

Uitleg

Het idee achter logmeniet.nl

Logmeniet is een platform voor meer digitale vrijheid en zeggenschap over het logverkeer.

Providers houden doorgaans loggegevens bij van hun klanten. Loggegevens maken duidelijk wie wanneer met wie gemaild heeft. Providers kunnen deze data gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden, zoals bijvoorbeeld facturatie, statistieken of reclame. Sinds de laatste herziening van de Telecomwet zijn providers verplicht om gelogde gegevens 12 maanden te bewaren. Zo kan justitie met terugwerkende kracht deze informatie opvragen als zij vindt dat daar aanleiding toe is. In de praktijk kan dit in feite zonder enige verdenking.

Volgens Logmeniet is dit omgekeerde wereld. Als burger heb je het recht op vrije communicatie. Zo lang je niet verdacht bent, valt jouw communicatie met anderen onder het recht op privacy. Door bij voorbaat al de gegevens te bewaren voor een potentiële verzoeken van justitie, worden internetgebruikers gecriminaliseerd.

Bovendien neemt het bijhouden van de logfiles een enorme servercapaciteit in beslag.

Logmeniet roept daarom op om te stoppen met loggen en over te schakelen naar een opt-in beleid, waarbij internetgebruikers zelf kunnen aangeven of zij gelogd willen worden. Mensen kunnen dan zelf kiezen of ze behandeld willen worden als burger of als verdachte. Logmeniet is een statement voor digitale rechten en vrijheid.

Logmeniet voelt zich gesteund door het feit dat de implementatie van de richtlijn dataretentie in verschillende landen ongrondwettig is verklaard en mogelijk in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarnaast is in december 2009 het Verdrag van Lissabon in werking getreden, waarin naast privacy, een grondrecht op 'gegevensbescherming' is opgenomen.

Logmeniet is er zowel voor internetgebruikers als voor providers. Logmeniet is geïnitieerd door groene hostingprovider Greenhost. Greenhost hoopt dat andere providers zich zullen aansluiten bij logmeniet. Greenhost wil met het platform actie duidelijk maken dat maatschappelijk verantwoord ondernemerschap op het internet naast duurzaamheid ook digitale rechten en vrijheden dient te betrekken en hoopt samen met andere betrokkenen verder te werken aan dit thema.

De Nederlandse telecommunicatiewet
De bewaarplicht, of de Europese 'richtlijn dataretentie', verplicht aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten tot het bewaren van een bepaalde lijst van telecommunicatiegegevens gedurende een bepaalde periode. In juli 2009 werd de bewaarplicht aangenomen in Nederland aangenomen door de Eerste Kamer.

In de Nederlandse telecommunicatiewet staat dat 'Aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken of openbare telecommunicatiediensten bewaren de in de bij deze wet behorende  bijlage aangewezen gegevens, voorzover deze in het kader van de aangeboden netwerken of diensten worden gegenereerd of verwerkt, ten behoeve van het onderzoeken, opsporen en vervolgen van ernstige misdrijven.' (art. 13.2a van de Telecommunicatiewet). De in de bijlage aangewezen gegevens zijn verkeers- en locatiegegevens (zie voor de juridische omschrijving art. 11.1 van de Telecommunicatiewet).

Voor zover de Nederlandse aanbieders de gegevens genereren in het kader van de aangeboden netwerken, moeten zij deze 12 maanden lang bewaren. Dit is veel langer dan de Europese richtlijn dataretentie vereist. De lengte van de bewaartermijn heeft veel kritiek ontvangen. In 2009 beloofde toenmalig minister van Justitie Hirsch Ballin de eerste kamer een voorstel tot wetswijziging te doen om de bewaarplicht voor internetproviders van 12 maanden te verkorten naar 6 maanden. Vanwege de val van het kabinet wordt deze wetswijziging niet meer behandeld. Het wetsvoorstel werd door de Tweede Kamer controversieel verklaard.

Logmeniet en de Telecommunicatiewet
In de telecommunicatiewet staat dat 'Aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken of openbare telecommunicatiediensten bewaren de in de bij deze wet behorende  bijlage aangewezen gegevens, voorzover deze in het kader van de aangeboden netwerken of diensten worden gegenereerd of verwerkt, ten behoeve van het onderzoeken, opsporen en vervolgen van ernstige misdrijven.' Volgens Logmeniet betekent de zin 'voorzover deze in het kader van de aangeboden netwerken of diensten worden gegenereerd of verwerkt' dat providers logfiles niet hoeven te bewaren als zij niet loggen in het kader van de aangeboden netwerken of diensten. Wat je niet hebt, dat kun je ook niet bewaren; dat is logisch. (Zoals een beroemde voetballer ooit gezegd zou kunnen hebben.)

Kritieken op de Europese richtlijn dataretentie
De richtlijn dataretentie stuitte vanaf het begin op protest van verschillende internetaanbieders en belangenverenigingen vanwege de vergaande privacyinbreuken van de maatregel, de betwijfelde effectiviteit en de bijkomende hoge kosten waarmee providers, en daarmee ook hun klanten, werden geconfronteerd. Internetprovider XS4ALL en privacy-organisatie European Digital Rights (EDRI) startten daarom in 2005 een Europese campagne, inclusief een petitie, tegen de bewaarplicht voor verkeersgegevens van internetgebruikers.

De laatste jaren wordt de bewaarplicht steeds controversiëler. In verschillende landen is de implementatie van de richtlijn dataretentie ongrondwettig verklaard. Onder andere het Duitse Constitutioneel hof stelde op 2 maart 2010 dat deze in strijd was met de Duitse grondwet waarin het telecommunicatiegeheim is vastgelegd. De Europese Commissie kondigde aan te gaan onderzoeken of de richtlijn moest worden herzien, vanwege de Duitse uitspraak en door het in december 2009 in werking getreden Verdrag van Lissabon, waarin naast privacy, een grondrecht op 'gegevensbescherming' is opgenomen. De Ierse hoogste rechter oordeelde op 6 mei 2010 dat de richtlijn getoetst moet worden aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Een actueel overzicht van deze discussie is te vinden in het bewaarplichtdossier van Bits Of Freedom.

Logmeniet?

Ik wil meer informatie over deze actie.

Ik wil mijn provider vragen te stoppen met loggen.

Ik ben een provider en wil ook stoppen met loggen. Wat moet ik doen?

Ik denk graag mee over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en digitale rechten.

Vragen? Mail naar